User Tools

Site Tools


นักข่าวแมนซิตี้รายงานว่

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

นักข่าวแมนซิตี้รายงานว่ [2019/03/09 22:24] (current)
freddiefurneaux created
Line 1: Line 1:
 +คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น นายชวลิต ชูขจร ​ [[http://​www.thsbo333.com/​|sbo ไทย]] ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานของดีชายแดนใต้ ​ [[https://​twitter.com/​sbothai2?​lang=th%20sboไทย|sbo ไทย]] ครั้งที่ 8 หวังสร้างรายได้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 
 +พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 +เป็นประธานแถลงข่าวงานของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่ 8 เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 +ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางเข้าถึงทุกภาคส่วน และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป 
 +รวมทั้งให้ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน มีส่วนช่วยสนับสนุนซื้อสินค้าและสร้างรายได้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
 +อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรม โครงการต่างๆ ของจังหวัดชายแดนใต้ 
 +ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านสังคมและความมั่นคงของชุมชน ทางกระทรวงจึงเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2558 ณ กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี ทั้งนี้ 
 +ภายในงานจะนำเสนอความเป็นมาของสุดยอดผลิตภัณฑ์ของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพต่อยอดทางธุรกิจภายใต้แนวคิด "​ของดีชายแดนใต้ 
 +สร้างรายได้ สร้างความสุข"​ เช่น ลองกอง สละอินโด ส้มโชกุนเบตง ผลิตภัณฑ์จากแพะ ​ [[http://​sbothai333.blogspot.com/​|sbo ไทย]] กุ้งแห้งอินทรีย์ กะปิเทพา ไก่เบตง ข้าวเกรียบปลากรือโป๊ะ เส้นหมี่เบตง น้ำบูดู และปลากุเลาเค็มตากใบ 
 +เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเครื่องแต่งกายมุสลิม ผ้าบาติก ผ้าทอ เสื้อผ้าปาเต๊ะ มาจำหน่ายในงาน รวมทั้งจัดประกวดไม้ผล สุดยอดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง สละน้ำผึ้ง 
 +จำปาดะ สะตอ และข้าว รวมทั้งการจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมบันเทิงบนเวที และการสาธิตฝึกอาชีพทางการเกษตร
นักข่าวแมนซิตี้รายงานว่.txt · Last modified: 2019/03/09 22:24 by freddiefurneaux