User Tools

Site Tools


นักข่าวแมนซิตี้รายงานว่

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น นายชวลิต ชูขจร sbo ไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานของดีชายแดนใต้ sbo ไทย ครั้งที่ 8 หวังสร้างรายได้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวงานของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่ 8 เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางเข้าถึงทุกภาคส่วน และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน มีส่วนช่วยสนับสนุนซื้อสินค้าและสร้างรายได้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรม โครงการต่างๆ ของจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านสังคมและความมั่นคงของชุมชน ทางกระทรวงจึงเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2558 ณ กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี ทั้งนี้ ภายในงานจะนำเสนอความเป็นมาของสุดยอดผลิตภัณฑ์ของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพต่อยอดทางธุรกิจภายใต้แนวคิด “ของดีชายแดนใต้ สร้างรายได้ สร้างความสุข” เช่น ลองกอง สละอินโด ส้มโชกุนเบตง ผลิตภัณฑ์จากแพะ sbo ไทย กุ้งแห้งอินทรีย์ กะปิเทพา ไก่เบตง ข้าวเกรียบปลากรือโป๊ะ เส้นหมี่เบตง น้ำบูดู และปลากุเลาเค็มตากใบ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเครื่องแต่งกายมุสลิม ผ้าบาติก ผ้าทอ เสื้อผ้าปาเต๊ะ มาจำหน่ายในงาน รวมทั้งจัดประกวดไม้ผล สุดยอดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง สละน้ำผึ้ง จำปาดะ สะตอ และข้าว รวมทั้งการจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมบันเทิงบนเวที และการสาธิตฝึกอาชีพทางการเกษตร

นักข่าวแมนซิตี้รายงานว่.txt · Last modified: 2019/03/09 22:24 by freddiefurneaux